Etnogenesen som betyder: ”en process i vilken en grupp av människor börjar bli uppfattade eller börjar uppfatta sig själva som en distinkt etnisk grupp”, skedde hos de nordgermanska folken någonstans mellan norra Tyskland, Benelux och södra Skandinavien under bronsåldern och även på Doggerbanken som är en stor sandbank i ett grunt område av Nordsjön ca 100 kilometer utanför Englands östkust.
250px-Doggerland_10,000_BP
Under den senaste istiden var banken en del av en stor landmassa som förbinder Europa och de brittiska öarna, nu känd som Doggerland.
Efter några århundraden bosatte sig olika grupper i olika områden och började skilja sig lingvistiskt och kulturellt. De som bosatte sig i Skandinavien utvecklade snabbt ett specifikt språk, urnordiskan och blev kulturellt distinkta, en process som nådde sin höjdpunkt under vikingtiden. Oavsett var de bodde, delade skandinaverna gemensamma funktioner som husformer, smycken, verktyg och annan vanlig utrustning. Dessa objekt och strukturer är tillräckligt enhetliga för att motivera att man benämner perioden och kulturen med ett enda namn.
250px-Järsbergsstenen_9
Järsbergstenen
Det var högst sannolikt att ingen svart människa fanns i Skandinavien. Det finns ”blåmän” nämnda i vissa sagor men aldrig att de var i Skandinavien. Nordmännen fick de flesta av sina slavar från Irland, så svarta slavar är mycket osannolika. Vissa vikingar kunde möta människor med mörkare komplex i krigstjänst i Mellanöstern. Vissa tjänade i Väringagardet åt Bysans kejsare, så på deras resor såg de många olika folk och handlade med dem.
History-of-the-Varangian-Guard
Muslimska köpmän kom till och med till Hedeby och Birka för att genomföra handeln, om de var mörkskinnade eller inte vet ingen. Isländska sagor som Njals saga och Laxardal sagan bekräftar det nordiska engagemanget i bysan, och det nämns även i bysantiska källor som Skylitzes manuskript. Men igen var vikningarna, till skillnad från de hemvarande nordmännen, inte i Skandinavien hela tiden, vilket var anledningen till att de sågs av andra folkslag.
Vissa isländska vikingar tog emellertid inhemska indianer från Vinland enligt sagorna, som de själva ansåg var mörkare än dem. Sagorna skriver att de hittade fem Skrælingar; (infödingar) en var en skäggig man, två var kvinnor, två barn. De fångade barnen, men de andra flydde och försvann. Och de tog barnen med sig och lärde dem deras tal. Om dessa barn verkligen existerade integrerades de i det isländska vikingsamhället och gifte sig troligen och fick barn, så det skulle vara ett sällsynt fall av en annan ras som blir ”nordmän”. Men i allmänhet hade många nordmän inte något begrepp om ras och hade nog aldrig sett någon som inte var deras ras.
the_norseman_and_the_skraeling_by_pekj-d3e6ccr.jpg
Romarna märkte en fysiologisk skillnad mellan dem själva och germanska stammar. Den arabiska resenären Ahmad ibn Fadlan noterade också i sina tidskrifter när han stötte på Volga-vikningarna: ”Jag har aldrig sett mer perfekta fysiska exemplar, långa som dadelpalmer, blonda och friska”. Skandinaverna står även idag ganska högt på det genomsnittliga mänskliga höjdindexet. Baserat på detta tycker jag att det är säkert att säga att det fanns fysiologisk skillnad mellan vikingar och andra grupper av människor i Europa, för att inte tala om övriga världen.
867a5c4f25a733301d93ff2e9cf790ef

Universalismen (av latinets universalis, ”allmän”)

Unitarian-1.jpg

Universalism är ett teologiskt och filosofiskt begrepp som innebär att vissa idéer har universell tillämpning eller tillämplighet. Ett samhälle som kallar sig universalistiskt kan peka på allmängiltigheten i de flesta religioners universella principer och accepterar andra religioner på ett inkluderande sätt och tro på en universell försoning mellan mänskligheten. En del religioner tror på det universella värdet av deras lära och moraliska principer, och vill ”känna sig inkluderande”.
En tro på en grundläggande sanning är också en annan viktig grund. Den levande sanningen ses som mer långtgående än nationella, kulturella eller religiösa gränser eller tolkningar av den ena sanningen.  Universalism betonar att etnicitet är en universell mänsklig kvalitet och fokuserar på de flesta folkslagens universella principer. Den accepterar alla människor på ett inkluderande sätt oavsett bakgrund.

universalism-2.jpg

Universalism är ett synsätt där mänskligheten representerar en homogen helhet, en enda stor utökad familj, där termer som ”folk” och ”identitet” förlorar sin relevans.

Universalismen kan ses som en bieffekt av jämlikhetsideologin och är en form av politisk monoteism , roten till all totalitarism. Enligt det universalistiska tankesättet är varje enskild människa blott en ”världsmedborgare”. Alla kulturer bör enligt universalismen blandas samman, eftersom det ändå inte anses finnas några kvalitativa skillnaden mellan dem.

Universalismen är ett bedrägligt vapen för varje upptänklig imperialism, eftersom den applicerar en enda modell – sin modell – på hela världen, och påstås syfta till att ena alla folk. I praktiken handlar det snarare om att ena alla folk under en enda makt- och intressesfär. Eftersom mänskligheten är – och alltid har varit – en myriad av unika folkslag, med biologiska och kulturella egenheter, är det omöjligt att förstå sig på den enligt den ”allomfattande” universalismens synsätt.

25014-ThinkstockPhotos-178032977.1200w.tn.jpg

Moraluniversalism (även kallad moralisk objektivism eller universell moral) är den meta-etiska positionen som något system av etik eller universell etik gäller universellt, det vill säga för ”alla likadana belägna individer”, oavsett kultur, ras , kön, religion, nationalitet, sexuell läggning eller någon annan särskiljande funktion. Moral universalism står emot moralisk nihilism och moralisk relativism. Men inte alla former av moralisk universalism är absolutistiska, och de är inte nödvändigtvis värda monister; många former av universalism, såsom utilitarism, är icke-absolutistisk.

dsc09789-blackvikingsml-e1440699807863.jpg

Universialism i Nordisk hedendom eller Asatro är tron på att man kan inkludera andra folkslag från hela världen. Detta håller de flesta samfund på med då de uppfattar Asatro som en universell religion. Vissa säger sig göra detta för att de smyger och lurar myndigheterna som de vill ha bidrag av. Detta är inte bara falskt utan också oärligt och hemskt mot de människor av annan etnicitet som tror att de är välkomna medans i själva verket de blir avskydda och föraktade av medlemmarna i sådana samfund som i grund och botten är rasister.

Folkförbundets inställning är enkel, ärlig och naturlig. Vi är ett förbund för Skandinaver, för de som härstammar från de nordiska urfolken. Likt Indianer och samer så existerar vi endast för att bevaka vår folkgrupps rättigheter.  Man kan vara medlem oss stödja oss men endast Skandinaver får delta på evenemang, verksamhet och AllTinget, bara vi får inneha administrativa roller i rörelsen.  Vi finns inte till för att diskriminera andra etniciteter utan för att jobba för vår egen. Detta helt i linje med andra urbefolkningar.

maxresdefault

Om nordisk hedendom var en strikt naturreligion skulle man kunna tänka sig att folk av annan etnicitet än Nordisk skulle kunna ägna sig åt den. Då skulle det innebära att man dyrkade den Nordiska naturen, dess arter och fauna, väsen och energier. Men faktum är att till och med naturreligioner oftast är etniska. Med naturreligion menas en mindre sammanhållen religion, ibland kallad skriftlös religion som framför allt dyrkar naturen i någon form, exempelvis jorden, himlakroppar (ofta solen och månen), djur och växter. Dessa religioner är vanligtvis små, oorganiserade och ofta avgränsade till ett folk eller en stam. Då de inte innefattar samma stora organisation som de så kallade världsreligionerna har de tidigare ibland kallats primitiva. Bland naturreligionerna kan man urskilja vissa grupper, såsom animism och schamanism. Naturreligioner är vanliga i Afrika, Amerika och runt polcirkeln inklusive Sibirien (cirkumpolära religioner, däribland finsk-ugriska religioner (innefattande samisk religion) och till viss del i Mellanöstern (turkisk schamanism). Man tror att vissa människor kan prata med heliga andar i naturen. På så vis kan de som pratar med naturen förmedla kunskap till alla i stammen. Begravningar brukar ses som viktiga ceremonier inom naturreligioner.

6f1fc99525b00874bb5f5a4641b8a0c0

Men Asatron är till skillnad från naturreligionen också en förfädradyrkan och en etnokulturell betingelse. Alltså omöjliggör det att andra etniciteter än Skandinaverna kan hålla på med nordisk hedendom.

5d1c56471a119a55ff1cd486e7bf7395

Nyhedendomen är till skillnad från folklig hedendom religiös och då är universialism naturligt. Vi i SHF delar inte denna uppfattning utan uppfattar andlighet som knutet till ursprung, släktskap och region. Vi anser inte att nordisk hedendom och folklighet kan vara inkluderande eller öppen för icke-skandinaver.

Universialism är tätt knuten till globalismen. Definitionen av globalism är
: En nationell politik för att behandla hela världen som en  intressesfär för politiskt inflytande -att  jämföra med imperialism och internationalism. Universialisten/globalsisten drömmer om en världstäckande monokultur där det inte får existera olikheter eller olika etniciteter. Denna ideologi gynnar internationella maktfaktorer och är förkrossande för urfolk och nationer.

hqdefault.jpg

New age människan tror att allt är ett. De ser ingen skillnad på en elefant och en daggmask. De är utpräglade Panteister. Medans i verkligheten så utgör biologisk, andlig och etnisk mångfald dynamiken som möjliggör andlig utveckling. Vi folkliga hedningar är realister. Vi förstår hur viktigt det är med olikheter och särskiljande, gränser och egenheter.

Homocentrism är uppfattningen att människan är universums centrum och mittpunkt, att allt kretsar runt människorna deras verklighet och behov. Den är alltså den ultimata egoismen och är skadlig för ekosystemet som helhet. Den isolerar mänskligheten i en paralellvärld som inte är knuten till naturen och verkligheten.

Alla dessa strömningar av ideologier vill tillämpa sin dogma på Skandinavisk hedendom.

universalist-asatru-sheep

Det finns en konflikt som har pågått länge inom internationell asatro mellan universell och folklig nyhedendom.  Denna konflikt håller vi oss utanför då Skandinavisk etnisk asatro hyllar våra rötter, våra blodsband och historia. Vi står förstås andra europeiska folk vi är släkt med och har gemensamma rötter med närmare. Vår Skandinaviska etnicitet utgör en naturlig gräns mot omvärlden. Vi behöver inte ta ställning i saker som inte rör oss. Vår enda plikt är att värna om vårt eget och vara så mycket oss själva vi bara kan vara. Då bidrar vi till mänsklighetens mångfald och är en del av naturen.

7fce29235d96d5e3f8c0e1f09a45888b

 

Källor:     Metapedia

Wikipedia

torshammare

Många människor har inte så stor koll på de ideologiska inriktningarna inom Asatro.  Det kan tyckas som Asatro är en enda sak men det är det inte.  Det är viktigt att veta skillnaderna så man hittar rätt organisation att ansluta sig till.

 

Religiös Asatro

Religiös Asatro är som det låter en religion. Den kan vara både universell eller folklig.  Dessa människor utövar hedendom i linje med andra trosbekänningar. De ber till gudarna, eller blotar för utbyte med dem.  Religion är tro.  Detta är en efterapning av hur de uppfattar tro och religion. Ofta har de en vilja att bli accepterade som en religion.  

Forn_Sed_Sverige_Tingsblot_2011_Rådsgydja_o_Rådsgode-e1467898817386

 

Akademisk Asatro

Akademisk Asatro är endast kunskapbaserad. Alltså universell till sin natur. Vem som helst kan studera Nordisk hedendom och vara en del av det.  Den akademiske hedningen bedömer hedendom efter kunskapsnivå.  

DNVR6pPWAAAIVkr.jpg

 

Universell Asatro

Universell Asatro är iden om att alla människor oavsett folkslag eller härkomst kan hålla på med nordisk hedendom.  Den fungerar alltså i praktiken som de stora universella religionerna. De tror att hela världen är intresserad av nordisk hedendom. Detta kommer från en väldigt politisk världssyn, de präglas av pragmatik inför samhället. De blandar ihop andlighet och världslighet.  

030.jpg

 

 Folklish Asatro

 Folklish eller Vit Asatro är ideologin att endast Europeiska människor kan hålla på med Asatro och har kontakt med de Nordiska gudarna.  Det är tron på det Europeiska blodet och släktskapet med de Europeiska urfolken.  De inkluderar även icke-germanska europeiska folkstammar. 

DDVZlxKXgAEBPJZ

 

 Nordisk Folklig hedendom/Asatro

 Nordisk folklig Asatro är det Skandinaviska folkets historia, kulturarv och andliga tradition. Endast Skandinaver kan hålla på med den för den är för oss en Nordisk angelägenhet.  Vi tror på vetenskap. Livet innehåller många andliga mysterier men det behöver inte kollektiviseras. Den Nordiska mytologin är esoterisk. Den innehåller allegorier och synonymer för den naturvetenskap och kosmologi som var förbjuden under vatikanens inkvisationer och protestantismens diktatur.  I dag finns det alltså ingen användning för den i annat syfte än att den är en förenande traditionell faktor för Skandinaverna.  Vi har egna traditioner, eget skriftspråk (runor) och egen historia. Detta jobbar vi för att bevara och utveckla.  Förfäderna trodde inte, de var vetenskapsmän som jobbade med geofysik och energi. Om det var något de senare nordmänniskorna höll på med så var det magi och det är heller inte någon religion. 

 

22195975_241046546421924_3941111365274558933_n

 SHF håller på med Nordisk Folklig Asatro. Vi är det enda förbundet i Sverige som har denna inriktning. Det var bristen på detta som gjorde att vi öppnade förbundet. Vi startade inte SHF för att vara ett av de andra organisationerna och tävla med dem utan det fanns absolut inget sådant här innan. Vi anser att bara Skandinaver har tillhörighet med den fornnordiska religionen. Vår hedendom bygger på tron på vårt folk. Vår historia är vårt epos och religion.  Vi använder förutom Nordisk mytologi även folktro, kultur, historia och samtida uppfattningar.  Alltså är det inte en nyhednisk rekonstruktionistisk rörelse, utan en folkrörelse för etniska Skandinaver som vill hedra sitt ursprung och sig själva i denna tid. Vårt utövande av Asatro är dock som det traditionellt utövas av seriösa hedniska organisationer.

 Inspirationen till folklig Asatro kommer från Stephen Mac Nellen som startade Asatru Folk Assembly i USA. Jag var med när organisationen kom till Sverige men insåg snabbt att vi behövde en egen Nordisk folklig rörelse.  

event_81512252.jpeg

 

Det som skiljer SHF från övriga organisationer är att vi arbetar för Skandinavernas urfolksrättigheter och använder hela spektrat av folkkulturen med folkmusik, lokala sägner, fornlämningar, etymologi, språk, länder, forskning och vetenskap, vårt folks stora tänkare etc. Vi är ett folk med många stammar precis som Nordamerikas indianer. Vi tillhör den Skandinaviska etniska och kulturella sfären.  Vi ämnar att kunna erbjuda vårt folk hedniska riter för alla livets viktiga händelser. Detta anser vi vara viktigt då kristendomen är en semitisk religion och de andra Svenska samfunden är universella. Vi är inte fientliga mot kristendomen då den kan anses som en del av kulturarvet, men vi anser att det behövs en distinkt nordisk/germansk religion för vår folkgrupp. Vi ser inte oss själva som Europeer utan som Skandinaver.  Däremot ser vi oss själva som Europas urfolk som bebodde kontinenten som stammar innan demografin förändrades och andra folkslag kom in i södra Europa.  

 

odensberg

 

Olika folkslag har olika instinkter och egenskaper. Därför anammar vi etnopluralism.  Vi uppfattar andlighet som endemisk. Alltså att den är bunden till regionen den kommer ifrån. Vi Nordiska människor är en del av naturen i Skandinavien, precis som vargen och björnen, järven och lokatten. Naturens fauna och arter är anpassade efter sitt habitat. Därför ser vi speciella egenskaper i folkslagen, egenskaper som är viktiga och betydelsefulla. 

 

justnationalistgirls18-e1429803951641-657x360

 

Den Nordiska människan är väldigt ärlig och pålitlig. Den jobbar hårt och vill alltid göra rätt för sig. Du kan oftast lita på en Skandinav. Vi frågar sällan om hjälp, även om vi har mycket stora problem, man tar heder i att klara sig själv och inte betunga andra. Detta blev ett problem när nordborna började resa runt världen i stor skala. De blev lurade och blåsta för sin ”naivitet”. De trodde att man kunde lita på folks ord som hemma. Men sanningen är att de endast kunde lita på varandra eftersom de tillhörde samma kultur.  När jag växte upp så hälsade alla på varandra, när man passerade någon på gatan så sade man hej, till främling eller bekant. Det fanns en stor trygghet som präglade hela vår civilisation på den tiden. Med detta sagt så menar vi att vi behöver fortsätta hålla ihop. Speciellt nu när Nordens demografi snabbt förändras. 

 

301017-happy-nordic-people-youtube

 

SHF representerar folklig hedendom. Om du vill ha en levande tradition för din folkgrupp som inte är globalistisk, religiös eller globalt inkluderande så är Folkförbundet organisationen för dig.

 

Välkomna till den Skandinaviska hedniska gemenskapen,,,, 

25550165_269436070249638_6914559128993754990_n

Vi var ett folk innan gränserna drogs i Norden
Vi definierar oss som urfolk enligt principen att vi var ett folk som fanns i en
regionen innan gränserna drogs. Enligt FN konventionen om urfolk så har vi en
rad fundamentala rättigheter som många glömt bort och idag bortser ifrån.
Skandinaverna bestod av stammar och småriken över hela området och
dagens nationer Sverige, Norge och Danmark fanns inte.  De pratade allihopa fornnordiska och kallades av omvärlden för daner. Förmodligen hade de
förvärvat sig många språk och traditioner under det som kallas
”vandringstiden”, då ureuropéerna var mer eller mindre nomadiska. Dessa
olika strömningar av germanska stammar har färgat lokalkulturerna i Norden.
Statsbildningarna vi känner i dag gjordes senare, så vi är alltså utspridda som
folkgrupp över en rad nyare nationer.

Danskarna var först med att bli ”kristnade” genom Harald Blåtand. Sedan bidrog
Hansan till de nordiska nationernas grundande. Även om detta utvecklade Norden så var det i praktiken att vi formades av kolonisering av utländska intressen.
Visserligen ingick Tyskarna i vår kulturella och etniska sfär, men deras språk
tex förändrade de Nordiska språken. Så egentligen skulle vi kunna hävda att vi
var ett urfolk som fanns innan andra folk kom in och byggde ny nation/nya
nationer på deras landområden. Tvångsassimileringen och folkmord förändrade
våra länder och folk för alltid.

Harald Blåtand 500805_831442o22c42b03456kme9_W_191x256

Trots att de Skandinaviska nationella kulturerna är starka och relativt
individuella så har vi alltid haft mycket speciella band till varandra.

ladda ned (3).jpg

Skandinavismen är en pannationell rörelse med ursprung i de etniska,
geografiska och historiska banden mellan de Skandinaviska länderna och det
pågår fortjämt ett intensivt nordiskt samarbete in i våra dagar. I mitten av
1800-talet påverkade Skandinavismen starkt Sveriges, Norges och Danmarks
politik. De första signalerna kom redan under 1700-talet från de vetenskapliga
och litterära kretsarna i Danmark för att sedan blomstra ut starkt under
följande sekel..

Som ett resultat av detta så fanns det innan EU bildades på 90-talet en
Skandinavisk union där man fick resa, jobba och flytta hur man ville. Det gick
att använda vilken valuta som helst i den Nordiska zonen. Denna union har
gradvis tagits bort bit efter bit och de har systematiskt nedmonterat vår enighet.
Så här står vi nu, i kontrast mot de mångkulturella och globalsträvande
samhället, som ett folk som ska sopas in under mattan och glömmas bort. De
påstår att vår blotta existens är ett hot mot dem, när det egentligen är vi som
är hotade och bortprioriterade. Det verkar som man vill att vi ska hamna på
historiens avskrädeshög för utrotade urfolk!, det jobbas konstant med att få
oss väck helt enkelt, på alla nivåer, och detta görs väldigt konsekvent.

I detta läge så måste vi stå enade och stärka varandra. Det finns flera nätverk
av nordiska människor som samarbetar för att förena oss som ett folk med
etnicitet, men det behövs fler sådana organisationer. Allt bygger på att de
individuella delarna av folket fungerar bra och all seger och framåtskridande bygger i
slutändan på individens visdom och kraft, därför är det nödvändigtvis inte ett
hot med flera parallella strömningar av enighet. Vi har startat SHF med syfte
att få fred och frihet, för att erövra våra rättigheter och folkliga tillhörighet.
Den Skandinaviska urfolksnationen ska alltid söka oberoende och vi har rätt att
styra vårt eget öde.

SHF är ett nätverk för Skandinaver där vi ges en möjlighet att gynna varandra.
Vi kan knyta kontakter med andra nordbor från alla livets hörn. Vi skapar en
inre cirkel för överlevnad och existens skull, en innangård där utgård, med sitt
kaos och olycka, inte kan komma in. När vi gynnar varandra så skapar det
tillgångar och flöde av möjligheter. Vi ska bygga en framgångsrik ekonomi och
självständighet som de andra urfolken. Det är önskvärt att ett medlemskap i
Folkförbundet skapar framgång och ömsesidig vinning för nordfolk.

 

14238104_184197165342995_5348920418601632793_n.jpg

Tacitus skrev om Germanerna :
”det var något av helig omtänksamhet för männen avvisade aldrig de råd som
kvinnorna gav dem och de beaktar alltid deras svar”

Under bronsålder så hade kvinnorna den absoluta respekten. Sedan under
järnålder så sjönk medvetandet och Nordborna blev allt mer primitiva. I slutet
på vikingatiden höll denna urgamla tradition på att luckras upp. En krigisk tid
sänkte sig över folket och männen började bli alltmer diktatoriska. Redan i de
Isländska sagorna kan vi se motsättningarna mellan den gamla hednatron som
Sejdkvinnorna representerade och den nya semitiska läran som fördömde
dem. Detta ledde fram till att Goterna som tidigt anammade kristendomen
körde ut alla Völvor från sina läger och senare ledde det till häxförföljerserna
då de kristna försökte utrota den nordiska traditionen och kunskapen.
Det var då vi gick in i den mörka medeltiden. Men kunskaper levde kvar i
folkliga traditioner och sagor. Det paradoxala är att även i vår tid är
naturmedicin föraktat och förbjuds av statsmakten. Det är det gamla förtrycket
och sättet att se ner på hedniska och naturliga kunskaper som tyvärr lever
vidare. Våra gudar och gudinnor är naturens heliga energier. Att fjärma sig från
naturen är att ta avstånd från Asarna och Vanerna, Rådare och Väsen.

Efter att ha lärt sig magi av Asarna inser svenskarna så småningom att magi
gör allt för lätt och således blir män för mjuka. Så de gör en lag att bara
kvinnor får lära sig magi. Sejd ansågs vara omanligt (ergi, argr) och sexuellt
skamligt, det förstår vi bla av Loketrätan. Utövarna är huvudsakligen kvinnor
(Seiðkona eller Völva), även om manliga Sejdare (Seiðmaðr, Sejdkarl)
förekommer. Att Oden genom att utöva Sejd sysslade med ovärdiga ting
smädar Loke honom för i Lokasenna (sv. Loketrätan):

”En þik síða kóðu
Sámseyu í,
ok draptu á vétt sem völur;
vitka líki
fórtu verþjóð yfir,
ok hugða ek þat args aðal.”
”Också Sejd man sade dig
öva på Samsö,
du valors vidskepelse brukte;
i gestalt av trollkarl
du strövade kring världen;
det för skamlig omanlighet skattas..” Loketrätan, vers 24

Sejdkonor är kvinnor som utövar Sejd, som i ”Seidr” utövar spådom sittandes i
trans på toppen av en upphöjd plattform. Hon var en som är skicklig i
mysterier inom stammen. I Germanska samhällen hade kvinnor speciell status
som magiutövare. Völvan är en Sierska, en som kan se in i andevärlden, hon är en som kan spå och utföra svart och vit trolldom. Ett annat ord är Vala. Hon kan resa i dödens
nio dimensioner.

Döden avbildades på Skandinaviska bildstenar som en Örn. Hräsvelg. Völvan
symboliserades som denna interdimensionella andliga resenär likt en falk.
Falken rider på örnens ”dödens” huvud. Därför blev Frejas (Fruns) symboldjur
falken.

På sin resa är hon tvungen att besegra ormarna i Hels källa vid världsträdets
rötter, och de mordiska hundarna av Hel som vaktar det inre i de dolda
världarna. Alla dessa nivåer måste överkommas innan Völvan kan nå
Nornornas dimension. De tre nornorna är gudinnans aspekt som ödet, det
förflutna, nuet och det kommande. De är det ultimata ödet för gudar och
människor.

Freja och Örnhamn8727201_orig.jpg

Som dödens Fru var gudinnan avbildad som en Jättinna som kontrollerade över
ormarna och vargarna i Hel. Som dödens gudinna Hel så är hon älskarinna åt
ormenergier (kundalini,upplysning) och solenergier (liv och skapelse). Vid
dödsögonblicket väntar hon på de som kämpar mot dödens ormar och de som
hräsvelg har valt ut under strider. Detta är det stora mysterium som ägs av de
Völvor som initieras i detta.

Bara hjältar utmanade ödet och reste in i gudinnans undervärld. Oden
betraktades i gudavärlden som den störste Sejdaren. Oden sägs ha initierats i
konsten av Freja, som till skillnad från Oden inte tillhörde asarna utan vanerna.
Oden var den förste man som kom levande igenom gudinnans rike och mottog
det dyrbara återuppståndelsens mjöd. Bärandes sin Örn-hamn (skepnad) gav underjordens gudinna honom att dricka ur ett kristallhorn av det urgamla
mysterierna. Mjödet av minne, kunskap och odödlighet.

Jättinnan kontrollerade
ormarna och vargarna i Hel220px-Hel_(1889)_by_Johannes_Gehrts

Gudinnan Hel, älskarinna av ormenergier/kundalini 1832
Så skapade Oden en väg många andra skulle följa, en väg som leder till
samhörighet med det heliga ödet. De individer som företar sig denna resa
gifter sig med ursprunget av all existens. Detta förhållande tar plats vid
Yggdrasils rot vid Urkällan. Detta leder till evig kunskap och till beskydd och vägledning av gudinnan genom livet. Hon är väktarinna av detta heliga mjöd som också är känt som
den heliga kosmiska ocean som föder och tar hand om universum och där liv
regenereras. Nordens stora gudinna var kopplad till urgamla traditioner som
vandrat med vårt folk genom tidsåldrarna ända från urtiden.

I hans observationer av de forntida Germanska stammarna sa Romerska
historikern Tacitus ”De tror att det finns helighet och en profetisk gåva” hos
kvinnor.

Oden var den förste man som kom levande
igenom gudinnans rike och mottog
det dyrbara återuppståndelsens mjöd 601b2eea56144ad98ce1304dc0ac4cd0--ancient-vikings-the-vikings
På detta sätt kan vi dra slutsatsen att till skillnad från Abrahamitiska religioner
som har en manlig Allsmäktig Gud så är den Nordiska traditionen i det
närmaste matriarkalisk. Dock ser vi tecken på att likt i den esoteriska läran så
var kvinnligt och manligt i perfekt balans.

På de gamla ”gravarna” och
hällristningarna ser vi alltid bilder på ett bröllop. Detta bröllop kan vi tolka
genom den alkemiska läran. Det heliga äktenskapet, ”coniunctio” eller ”coitus”,
hänvisar till föreningen av vår ”gudomliga” anda med själen, och slutligen med
kroppen. Med tanke kan vi säga att i den vanliga människan är andan, själen
och kroppen skilda från varandra, även om de arbetar med varandra. Men när
det ”stora arbetet” har slutförts har den gudomliga andan blivit ”nedtagen” för
att skina genom själen och kroppen och förenade sig med dem, så de alla
utgör en och samma ”kropp”. På bildstenarna ser vi alltid en man och en
kvinna som gifter sig, det symboliserar hur det manliga och kvinnliga
energierna möts och blir en högre kraft.

Det heliga äktenskapet
Hellristning, Tanum 250px-Vitlycke._5._dalle_principale,_quart_haut_gauche_(les_jeunes_mariés).jpg

Var har den Nordiska Völvan sina rötter? Ursprunget kommer från antiken från
de vita urfolkens och de Ariska Shamanerna och Prästinnorna, de som
bemästrade all slags magisk konst, alkemi och astronomi. Det finns en rad
källor som visar magiker och trollkunniga kvinnor som uppvisar en variation av
magisk klädsel, inklusive den välkända stora spetshatten som i dag förknippas
med häxan. Mummifierade rester av Indoeuropeiska häxor hittades i Asien (Asgård) med traditionell spetsig hatt. Det finns bevis för att dessa prästinnor och förtrollare
var närvarande i Shang och Zhou-dynastin domstolar som betjänad de första
kejsarna i Kina. Namnet som gavs till Prästinnorna och Astronomerna i dessa
dagar var ”Magi”, och de flesta var av kaukasoid ursprung. Till Skandinavien
kom vita jordbrukare från medelhavet och mellanöstern. Sedan kom en till våg
av invandrare som tog med sig det Indo-europeiska klass-samhället om fyra
delar. De tog även med sig religion. Dessa traditioner utvecklades till den
Nordiska bronsåldersreligionen som blev grunden för den Nordiska mytologin.
Indoeuropeisk häxa från Asien Shaman_Woman_Picture_15

Völva betyder stavbärerska
”Völva betyder stavbärerska, för hon bar med sig en stav där hon gick mellan
gårdarna för att erbjuda sina tjänster. Den här staven var också av stor vikt
under själva sejdandet. Staven var hennes förankring i den här världen
samtidigt som den gav stöd där hon satt på sin Sejdhäll och att hon reste med
sin ande längs med staven. Staven skulle då kunna ses som en representant
för Världsträdet som vi idag kan beskriva som själva kosmos eller universum.
Längs med Världsträdet finns världar (dimensioner) befolkade av allehanda
väsen; allt från jättar och gudomar, till naturväsen och skuggvarelser, samt
människor, växter och djur. Völvan kunde ta sig till dessa olika världar bl a med
hjälp av staven. Senare i tidsåldern kommer vi att stöta på någon som kallas
för en tunrida, kanske kan man säga att Völvan utvecklats till tunridan eller en
del av henne i alla fall. Sejdandet som Völvan utförde skedde i samarbete med
andra människor som samlades runt stavbärerskan för att genom sången
sjunga henne till trans, medan en tunrida var en kvinna som ”rider på tunet”,
vilket är själva betydelsen av ordet. Tunet var det som avgränsade mark och är det fornnordiska ordet för gärdesgård. En gärdesgård är uppbyggd av trästörar som läggs på ett speciellt vis för att bilda ett staket. På denna gärdesgård, eller tun, satt tunridan medan hon red/reste med anden in i andra världar. Stören som hon då satt på skulle
kunna liknas vid staven som Völvan tidigare hade. Staven och stören var alltså
viktiga vid färden mellan världarna. Något senare kommer vi att möta ordet
häxa, ett ord som kom till Sverige från Tyskland under 1600-talet. Häxa
kommer från tyska hagazussa, hag betyder hage eller inhägnad och ordet
betyder gärdesgårdsriderska, med andra ord, tunrida. Tunridan har alltså nu
blivit häxa, eller det är så hon numera kallas. Staven som senare blev stören
på tunet får nu ett annat utseende. Det finns teorier som talar om att det
under tider av förföljelse blev livsnödvändigt för människor att utöva sina
magiska riter i hemlighet. Det kunde ju handla om liv eller död. Kanhända blev
häxan, den tidigare tunridan, nödbedd att förklä sig och sin stav eller stör.
Kanhända blev det mest naturliga då att sammanföra något som man dels
kunde rida/resa på men som också användes till annat i hemmet och som inte
väckte så stor uppmärksamhet. Som en kvast. Kvasten upptäckte man, hade
även andra magiska fördelar med sig, som rening t ex, och så utvecklades
detta redskap än mer.
av Åsa Vargadotter

Gydjorna, hednaprästinnorna som tjänade den nordiska gudaskaran, hade hög
status och kom oftast från förnäma familjer. Dessa kultprästinnor hade sin
motsvarighet i Goden som oftast också hade makt i samhället. I Flateyabok
berättas om en Gydja som assisterade Frej under det årliga Blotet. Hon var
inte bara vacker utan styrde dessutom ”över helgedomen och platsen och
allting som rörde huset (hovet) och guden”. Även om prästinnan var guden
Frejs assistent hade hon likväl stora befogenheter. Bland annat välsignade hon
ölet, en uppgift de Kristna prästerna senare tog hand om.
I de Västmanländska båtgravarna i Tuna i Badelunda kan det ligga Sejdkvinnor,
men de begravna kan också har varit Gydjor. I de åtta båtgravarna från 800 till
1000-talet ligger det en kvinna för varje generation begravd. Båten är Frejas
symbol. Att rika kvinnogravar kan ha varit begravningsplatser för Frejas
prästinnor är ett antagande som vinner allt mer terräng. I Osebergskeppet,
som visserligen inte innehåller någon völvestav, så finns det en bildvävnad. På
en av bilderna kan man se en liten fågelliknande figur som skulle kunna vara
en Gydja. Något som stärker tesen om Freja är att det är känt att hon åkte en
vagn dragen av katter och på väven finns det en vagn med katthuvuden, och
en annan med nio gråtande kattdjur.

Prästinna i Ölby Borumkvinnan

Det fanns även Läkekvinnor. När kung Olav Haraldsson ville ta tillbaka makten
samlade han sina styrkor utanför Trondheim. I Snorre Sturlassons version går
stormännen hårt åt Olav och hans trupper och många dödas och skadas. En av
de sårade var skalden Tormod Kolbrunarskald som var där för att senare kunna
dikta om kriget, en slags ”reporter”. Efter att ha brutit av en pil som träffat
honom i hjärttrakten, tog han sig till en skjulliknande byggnad där de skadade
togs om hand. Därinne gick en läkekunnig kvinna runt bland de sårade och
förband dem. Det brann en eld mitt på golvet där hon värmde vatten för att
tvätta såren. När hon undersökte Tormod så fann hon den hårda pilspetsen av
järn. Men hon kunde inte se hur illa den satt så hon kunde avgöra om han
hade bukskador eller ej, så hon bad honom att äta en blandning av gräs och
krossad lök. Tack vare löken gick det nämligen att märka om den skadade
hade sår i buken eller ej. Han vägrade dock äta blandningen och läkekvinnan
tog fram en griptång. Eftersom såret var svullet och pilspetsen satt hårt fast så
hjälpte Tormod till att dra ur den. När pilspetsen blottades märkte han att det
satt röda och vita trådar från hjärtat på hullingarna. I sann Isländsk anda
utbrast han ”Kungen har fött oss väl. Jag är ännu fet om hjärterötterna ” sedan
föll han död ner. Vi vet sålunda genom källor att det fanns medicinkunniga
kvinnor som fungerade som läkare. Innan kristendomen kom så fanns det en
utbredd kunskap bland kvinnor om medicinalväxter. Kvinnorna kärnade smör
och gjorde ost, torkade och rökte fisk och hon förväntades också ha kunskap
om örter för att kunna bereda medicin åt de sjuka och sårade. Också ansvaret
för husdjuren vilade på henne och när mannen gav sig iväg på handelsresor,
jagade eller gick i viking var det hon som skötte hela gården. I rika familjer
hade hon trälar och tjänare till hjälp. Som ett synligt tecken på sin ställning
och sin makt fick hon vid bröllopet nycklarna till husets förrådskistor. Nycklarna
bar hon i ett bälte runt midjan.

Bland Anglosaxer var Burgrune, leodrune och hellerune kvinnliga magiker som
fanns i samband med kvinnlig kultpraxis och undervärlds mysterier. Hälleruna
betyder kanske ”en skicklig i de dödas mysterier” medan Valkyria har en
bokstavlig betydelse av ”dödsväljare”. Valkyria kan också vara en term för
mänskliga kvinnor som var utvalda av dödade krigare. Det finns en parallell
med Nordiska Völvor då Anglosaxer härstammade från Nordiska/Germanska
folk och delade stora delar ev traditionen. Bla Runor och etymologi. Burgrune
tros komma från ordet ”Borg” och ”runa”. Vilket kan betyda att de magiska
fornborgarna hade Völvor som arbetade där med sitt sejdande. Borgad kan också betyda ”gömd” och runa ”hemlig”, alltså gömd hemlighet. De använde
magisk sång ”Gaeoldor” vilket är det samma som det Skandinaviska ordet
Galder eller Galdr.

Runor fick förmodligen några av sina mystiska egenskaper genom den
Germanska tron på att ord i allmänhet höll stor makt. De Germanska folket
hade en gång en tro på ett begrepp som kallas wyrd, eller Urd på Nordiska
språk vilket bäst beskrivs som en väv av ödet eller ödesväven som Nornorna
spinner. Detta är roten för både det moderna ordet ”Ord”, och det Engelska
ordet ”word”. Du kanske känner till de ”weird sisters” som nämns i
Shakespeares ”MacBeth”. De brukar beskrivas som häxor, men de kallas
”weird” som en koppling till Nornorna, den Germanska motsvarigheten till de
grekiska Moirai, (nornor) som bestämde ödet för dödliga. Men i motsats till den
grekiska synen på ödet trodde det Germanska folket att ödet var formbart. En
individ kan förändra sitt öde genom att manipulera sin Urd. Ett sätt att göra
detta var bokstavligen med ord. I allmänhet hade kvinnor i den större
nordeuropeiska kulturen en anmärkningsvärt högre position än sina
medelhavssystrar, och magi var en sfär där de dominerade. Runa betyder
hemlighet, vi kan därför anta att Nornorna spann väven av trådar som bestod
av magiska hemliga ord.

Nornorna spann väven av trådar
som bestod av magiska hemliga ord nornes2dvonstassen.jpg

Huld var en Völva eller Sejdkona i Ynglingasagan. Hon fick av drottning Driva i

uppdrag att döda den svenske sagokungen Vanlande, då han trots löfte inte
återkom till henne. Trollkvinnan kvävde honom i skepnad av en mara. På
uppmaning av kung Visburs söner trollade hon sedan så, att Ynglingarnas ätt
alltid hemsöktes av släktmord. I en mot slutet av medeltiden avfattad Isländsk
berättelse omtalas Huld som Odens älskarinna och moder till halvgudinnorna
Torgerd och Irpa. Valans spådom är den mest kända Eddadikterna i den
Poetiska Eddan. Den har en särskild ställning bland Eddadikterna eftersom den
redogör för världens uppkomst och gudarnas öden. Valans spådom skildrar
Ragnarök, som är världens undergång. Völvan berättar för Allfader Oden hur
världen har uppstått och hur den ska gå under för att sedan återuppstå. Kan
det vara Völvan Huld som berättar för Oden? eller är det Freja som ger han
detta gudakväde?.

Valans spådom voluspa

De kvinnor som sysslade med Sejd kallades förutom Völvor (trollstavskvinna),
spåkvinnor, vis kona (kvinna) eller Sejdkona. Att vara Sejdkvinna innebar att
man hade ett yrke och fick betalt för sina tjänster. De som sejdade satt högre
än sin omgivning och sjöng eller kvad sin spådom. Sejdkvinnan hade en stav i
sin hand och kunde förutsäga framtiden. och det var denna egenskap som
gjorde henne eftertraktad av såväl Kungar som andra mäktiga män och gudar.
Även en storbonde kunde kalla på henne i sin nöd som till exempel då
storbonden Torkel sände efter Völvan Torbjörg i Erik rödes saga. Torbjörg
lillvölva var en av nio systrar som alla varit spåkvinnor, men vid detta tillfälle
då rådde det svår svält på Grönland och hon var ensam kvar. När Torbjörg
anlände i sin blåa mantel och svarta lammskinnshätta gjorde gårdsfolket i
ordning ett manshögt högsäte åt henne och efter att ha sovit, druckit lite
getmjölk och ätit hjärtan från gårdens alla djur satte hon igång seansen.
Vartifrån hon kom vet man inte , men i sagorna har sejdkvinnorna ofta en
exotisk hemvist. De åkte runt från gård till gård med sin stav, fnösksvamp och
pung som trollmedel.

I Vatnsdaela saga som utspelar sig i Norge berättas också om en Sejderska.
Hon var trollkunnig och i stånd att sejda på gammalt vis. Även hon satt
upphöjd över de församlade och folk kom fram till henne för att höra om sin
framtid. Som i Erik rödes saga förknippas hon med det som var forntida och
gammalt. I sagan ifrågasätts hon av en ung man som heter Ingemund. Han
ville inte veta något om sitt öde i förväg och trodde inte heller sejdkvinnan har
förmågan att förutspå det heller. Även i Orvar Odds saga ifrågasätts en
Sejdkvinna. Völvan Heid som anlände med stort följe blev väl emottagen och
gårdens folk kom fram till henne för att få reda på lite om sitt öde. Bondens
son Odd trodde inte på detta och hotade att slå henne om hon gav sig till att
spå hans framtid. Völvan lät sig dock inte hindras utan förutsade vad som
skulle hända honom. Odd kallade henne då den eländigaste av kärringar och
slog till henne med en stav. Sedermera visade det sig att hon fick rätt i det hon
förutsagt varvid Odd vid slutet av sitt liv kvad:

Völvan sade mig
sanna runor
henne jag ville
inte höra

Vad visar då detta? Dels visar det att unga män kan vara vrånga och kanske inte borde
vara med på Sejd, dels visar det att männen under abramismens intåg började tappa aktning för kvinnor.

Torbjörg lillvölva med blå mantel 28153047_147219555955614_1604202278267387904_n.jpg

Här började nedfallet av den Nordiska andliga traditionen. Männen hade börjat
tappa respekten för kvinnan och utmanade hennes magiska tradition, ämbete
och förmåga. Kristenheten började redan på 900 talet påverka folket med ett
oerhört förakt för de Nordiska Völvorna. De blev hädade och förföljda och
brända på bål. Nordisk mytologi och tradition gick in i mörka tider.
Att det nu finns ett återupplivat intresse av våra dyrbara Nordiska traditioner
och arv är helt uppenbart. Folkförbundet stödjer skapandet av en ny Sejdorder.

Nornor, Völvor, Sejdkonor, Gydjor och Kvinnfolk, Hell Norden, Hell SHF

Donera pengar till SHF:s arbete med att bevara det Nordiska forn och kulturarvet. Arkeologer har slagit larm att viktiga arkeologiska metallföremål smälts ner istället för att bevaras. Den Svenska staten har en historia av att förstöra viktiga och vackra kulturminnen. Ett exempel är när kvarteren runt Klara i Stockholm revs. En hel stadsdel med oerhört vackra byggnader från 16-1700-talet med ornamentering och klassisk arkitektur revs och ersattes med grå betong, parkeringshus etc.

Att förstöra arkeologiska föremål från norden är en del av raderandet av det Nordiska folkets historia. Det är att sopa bort spåren av vår existens. Detta är något som ligger i linje med deras kategoriska förnekande att det finns ett nordiskt folk med en kultur som sträcker sig tusentals år bak i tiden. Inget annat organ eller myndighet kan ändra på detta utom oss själva. Vi behöver bevaka vårt eget fornarv för kommande generationer etniskt nordiska människor. SHF vill ta hand om föremål av värde för vårt folk och skapa museum. Detta ligger i vårat intresse såväl som för hela världens historiska arv. Vi vänder oss därför ut internationellt och vädjar om stöd.

Hjälp oss att bevara de Nordiska förhistoriska arkeologiska föremålen som berättar den nordgermanska/europeiska historien. Det moderna multietniska samhället vill stick i stäv med internationell lag förinta vår historia och kulturarv. Detta vägrar vi att acceptera. Men vi behöver finansiella donationer för att kunna göra det. Vi behöver jurister, arkeologer, konservatorer, historiker etc.

Gör dagens goda gärning och hjälp oss i detta arbete. Vikingarna kommer att tacka er för er nödvändiga insats

 

Donate money to SHF’s work to preserve the Nordic heritage and cultural heritage. Archaeologists have been alarmed that important archaeological metal objects are melted down rather than preserved. The Swedish state has a history of destroying important and beautiful cultural memories. One example is when the neighborhood around Klara in Stockholm is being revolved. A whole neighborhood with incredibly beautiful buildings from the 17th century with ornamentation and classical architecture was torn and replaced with gray concrete, car parks, etc.

Destroying archaeological objects from the north is part of the eradication of the history of the Nordic people. It is to sweep away the traces of our existence. This is something that is in line with their categorical denial that there is a Nordic people with a culture that stretches for thousands of years in the past. No other body or authority may change this except ourselves. We need to monitor our own descent for future generations of ethnic Nordic people. SHF wants to take care of objects of value to our people and create museums. This is in our interest as well as throughout the world’s historical heritage. We therefore turn out internationally and request support.

Help us preserve the Nordic prehistoric archaeological objects that tell the North-German / European history. Modern multiethnic society wants to, Borumkvinnanagainst international law to destroy our history and heritage. This we refuse to accept. But we need financial donations to be able to do it. We need lawyers, archaeologists, conservators, historians, etc.

Do the good work of today and help us in this work. The vikings will thank you for your necessary effort