Rädda kulturarvet

Donera pengar till SHF:s arbete med att bevara det Nordiska forn och kulturarvet. Arkeologer har slagit larm att viktiga arkeologiska metallföremål smälts ner istället för att bevaras. Den Svenska staten har en historia av att förstöra viktiga och vackra kulturminnen. Ett exempel är när kvarteren runt Klara i Stockholm revs. En hel stadsdel med oerhört vackra byggnader från 16-1700-talet med ornamentering och klassisk arkitektur revs och ersattes med grå betong, parkeringshus etc.

Att förstöra arkeologiska föremål från norden är en del av raderandet av det Nordiska folkets historia. Det är att sopa bort spåren av vår existens. Detta är något som ligger i linje med deras kategoriska förnekande att det finns ett nordiskt folk med en kultur som sträcker sig tusentals år bak i tiden. Inget annat organ eller myndighet kan ändra på detta utom oss själva. Vi behöver bevaka vårt eget fornarv för kommande generationer etniskt nordiska människor. SHF vill ta hand om föremål av värde för vårt folk och skapa museum. Detta ligger i vårat intresse såväl som för hela världens historiska arv. Vi vänder oss därför ut internationellt och vädjar om stöd.

Hjälp oss att bevara de Nordiska förhistoriska arkeologiska föremålen som berättar den nordgermanska/europeiska historien. Det moderna multietniska samhället vill stick i stäv med internationell lag förinta vår historia och kulturarv. Detta vägrar vi att acceptera. Men vi behöver finansiella donationer för att kunna göra det. Vi behöver jurister, arkeologer, konservatorer, historiker etc.

Gör dagens goda gärning och hjälp oss i detta arbete. Vikingarna kommer att tacka er för er nödvändiga insats

 

Donate money to SHF’s work to preserve the Nordic heritage and cultural heritage. Archaeologists have been alarmed that important archaeological metal objects are melted down rather than preserved. The Swedish state has a history of destroying important and beautiful cultural memories. One example is when the neighborhood around Klara in Stockholm is being revolved. A whole neighborhood with incredibly beautiful buildings from the 17th century with ornamentation and classical architecture was torn and replaced with gray concrete, car parks, etc.

Destroying archaeological objects from the north is part of the eradication of the history of the Nordic people. It is to sweep away the traces of our existence. This is something that is in line with their categorical denial that there is a Nordic people with a culture that stretches for thousands of years in the past. No other body or authority may change this except ourselves. We need to monitor our own descent for future generations of ethnic Nordic people. SHF wants to take care of objects of value to our people and create museums. This is in our interest as well as throughout the world’s historical heritage. We therefore turn out internationally and request support.

Help us preserve the Nordic prehistoric archaeological objects that tell the North-German / European history. Modern multiethnic society wants to, Borumkvinnanagainst international law to destroy our history and heritage. This we refuse to accept. But we need financial donations to be able to do it. We need lawyers, archaeologists, conservators, historians, etc.

Do the good work of today and help us in this work. The vikings will thank you for your necessary effort

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s