slide_10

Vi behöver inga centraliserade system. De germanska stammarna levde i full harmoni och ordning utan centralmakt. Vi behöver inte speciella ledare utan varje person måste kunna vara sin egen ledare och verka i folket genom ”Koden!

 

Koden består av ett beteendemönster. Ett mönster som psykologisk ger styrka att överleva och vara framgångsrika som folk.
 1. Gör alltid vad du har sagt och lovat, eller säg inget från första början. Var en person det går att lita på, en som skapar förtroende, och på så sätt främjar vänskap och lojalitet.
 2. Sköt de uppgifter du tar på dig, utför dem med en strävan efter perfektion. Det är ditt avtryck på samtiden.
 3. Gör handlingar som gör dig mäktig, psykiskt och fysiskt. Detta innefattar allt från moral till kost. Vi måste söka sådant som ger något, vi måste göra saker som är bra för oss och gör oss nöjda med oss själva.
 4. Var ödmjuk och trevlig, var samarbetsvillig. Tills det blir dags att vara hård och krävande men då endast för att hålla ordningen för funktionenes skull och göra sin plikt. Bli aldrig överdrivet bestraffande eller oförstående.
 5. Var en människa som förbättrar och hjälper till i sin miljö och omvärld. När det står i vår makt och tid finns så kan vi leta efter problem att lösa, både i våra egna liv och i andra behövande, djur och natur.
 6. Lyssna inte på lösa rykten och börja agera utifrån osanningar. Det ska vara väl fastslaget, och vi ska inte bry oss överdrivet mycket om sådant som inte angår oss. Bevaka objektivt personer som smutskastar och sprider rykten och motverka kaosmakeri.
 7. Kräv respekt. Låt inte folk bete sig illa mot dig genom handling eller kvädesord. Sådant ska tas hårt på och uteslutningsprocesser är nödvändiga mot skvaller och intrigmänniskor. Vi uppträder klanderfritt och hövligt i vetskap om att dåligt beteende kan leda till våld, oroligheter och splittring.
 8. Ge inte mer än du får. Var inte för självuppoffrande, hjälp när du har överskott. Hjälp när det går utan att det förstör. Kräv tillbaka när det går.
 9. Vårda dina relationer. Hedra dina släktband och vänskapskrets. Inse att det nätverket är nödvändigt för överlevnad för familj, hem och härd.
 10. Studera och lär ut den nordiska traditionen. Se till att runor studeras i hemmet och kulturarvet och historia ständigt hedras i högtid och privatliv.
 11. Släktforska. För att du ska bli etniskt självsäker och utplåna osäkerhet så ska du kartlägga dina rötter. Detta är en viktig del av den andliga resan.
 12. Lär dig Fornnordiska, vilket skulle kunna bli det gemensamma språket för urskandinaver.
 13. Köp mark och gårdar, bygg hus, skapa egna ekonomier. Upprätta tinget i bygden och döm efter våra egna nordiska lagar.
 14. Tänk alltid positivt och konstruktivt angående folket och saken.
 15. Glöm inte att ta hand om det inre, stressfrihet och avkoppling är viktigt. Meditation, besök på fornminnen och speciella platser. Idrotta.
 16. Håll kroppen i trim, du behöver den, din familj behöver dig.
 17. Bär inte saker inombords utan var ärlig mot dig själv och din omgivning.
 18. Ta den tid du behöver för att läka från skador, sorger och besvär. Håll dig avskiljd men isolera dig inte för mycket och ta den hjälp du får. Tillåt dig själv att djupdyka i dig själv under rehabiliteringar.
 19. Var måttlig så du inte stör andra med dina behov. Försök att samverka med omgivningen och var lyhörd så att du vet vad som händer.
 20. Predika inte för mycket, tjata eller lägg dig i andras liv så att folk tröttnar på dig. Prata med folk som lyssnar och säg saker endast en gång.
istockphoto-1034913286-612x612

20 råd

 

 

Vad är SHF?

:SHF är en nordisk folklig hednisk rörelse som jobbar för att Skandinaverna ska enas och behandlas som ett urfolk av staten, med de rättigheter det innebär. Vi ska ha rätt att leva efter våra traditioner och värderingar. Vi arbetar för att den nordiska hedendom ska återvinna sin plats som folkets egna historiska och kontemporära kultur och folktro.  SHF ämnar att bidra till bildandet av ett Folkting för Skandinavisk ursprungsbefolkning. Likt Samerna behöver det Skandinaviska urfolket en egen riksdag. Vi får enligt urfolks lagarna ha en egen regering, samtidigt kan vi inte förnekas inflytande i det vanliga assimilerade och sekulariserade samhället. Men de får inte delta eller påverka vårt självstyre, utan de ska däremot främja vår självständiga utveckling.

När bildades SHF?

; SHF öppnade verksamheten officiellt i oktober 2017.

Varför bildades SHF ?

: SHF bildades för att det saknades ett förbund för den nordiska urfolksgemenskapen. De hedniska organisationer och aktörer som finns tar inte en folklig ställning. De är mestadels religiösa universialister eller/och politiskt ideologiskt drivna i olika riktningar. Det finns folkliga hedningar men de är oorganiserade eller styrs från utländska organisationer och andra sekter. Den nordiska folkliga allmänna kulturen styrs av människor som är lojala med den politiska agendan i det assimilerade samhället och inte primärt jobbar med en etnisk kulturell samhörighet. Vi kände att det behövdes en renodlad nordisk organisation som jobbar för folkgruppen och den forna seden vilket på ett medvetet sätt bevarar den etnografiska och etniska sammanhållningen först och främst samt hedrar sina rötter och historia.

Varför kombinera hedendom och Folklighet?

Hedendomen är vår andliga tradition. Vi har dock som folkliga hedningar en djupare syn på rötter och ursprung än bara fornnordisk religion/mytologi utan även många andra epoker i folkets historia och dess vetenskapliga kunskaper ingår i en mer komplett syn på det nordiska arvet. Det är en mer vetenskaplig hållning . De flesta hedningar är järnåldersfantaster, dvs att de försöker rekonstruera hur det var för drygt tusen år sedan. Vi menar att man måste se längre bak och djupare och omfatta mer än så. Ännu tidigare och från urtid och stenålder i Skåne och Västergötland, danmark och norge till nutid går det en tråd. Äkta hedendom är en produkt av den sammanlagda kontentan av dessa tusentals år av utveckling. Dess essens har mejslats ut av blodsband och genetiskt urval, dess intelligens och ande skapad av erfarenhet vilken har tvinnats in i vårat dna. Genom att studera vetenskapen bakom våra arkeologiska lämningar så får vi insikter i deras värld, vi får sann insikt och upplysning om vår verkliga arv. Vi vet att vi inte härstammar från blodiga primitiva vildar. Vi kommer från en unikt storslagen kultur som är en av de stora klassiska civilisationerna. Folklig hedendom är att bekänna sig med sitt folks historia i dess fulla glans. Vi hedrar detta släktskap och heliga blodsband. På det sättet är vi bredare än religiös hedendom som rör sig i en väldigt smal korridor. Vi bevarar myt, skriftspråk, legender. Vi vårdar vårt folks heliga platser. Folklig sed ska inte ses strikt som en religion utan en urfolkskultur. Det måste omfatta det nordiska i fullhet.

Måste man vara nordisk för att vara med i SHF?

:SHF existerar ju för den nordiska folkgruppen som vår egen intresseorganisation för våra frågor och tradition. Om man inte är Skandinav eller boende här så kan man vara stödmedlem om man stödjer SHF målsättningar. . Eftersom vi är en urfolksrörelse och vår andlighet är kopplad till förfäder och anmödrar, land och folk så blir det inte direkt nödvändigt att inkludera medlemmar av annat etniskt ursprung. Vi söker heller inte bidrag från staten som förening. Det är fel väg att gå för urbefolkningar. Man skapar en egen administration för urfolksgruppen och ser till  att staten efterlever urfolkslagarna.

Vad är speciellt med SHF?

:Det måste finnas en pan-nordisk organisation som representerar folkgruppens affärer och viktiga frågor. Vi har insett att den svenska staten inte bevarar vårt kulturarv  De påstår till och med att vi inte existerar och att vi är kultur och historielösa. Om man googlar på etniska föreningar i Sverige så finns det en rad sådana. Det finns till och med ett riksföbund för etniska föreningar  Flera av dessa kallar sig folkförbund. Vi bestämde att vi skandinaver och framförallt svenskar behövde detta också. Speciellt då vi globalt sett  lever i en tid av stora demografiska och kulturella förändringar så måste den Svenska och nordiska ursprungsbefolkningen hävda sig och försvara sin natur och sina rättigheter.

Hur ska vi uppnå våra mål?

Vi vill bygga rörelsen holografiskt. Dvs att varje del är fulländad. Varje region har sina blotlag. De fungerar självständigt som föreningar. Sedan träffas vi allihop i förbundet en gång om året för ett Folkting. På mötesplatsen hänger man blotlagens flaggor. Denna hedniska enklav blir en av strukturerna som utgör den nordiska folkliga självständigheten

Det här med holografisk struktur är för att bli mer osårbara. Genom att decentralisera maktstrukturen så kan vi bita oss fast för att stanna för alltid. Idéen kommer från Militia men i USA som har självständiga enheter i ett nätverk. Detta gör att det inte finns någon topp att slå emot. Teoretiskt sett så skulle hela avdelningar bli utplånade men nätverket och dess målsättning lever vidare.

Vi måste även ta lärdom och inspiration från andra urfolk. Vi intar vår plats bland urfolken, i cirkeln av det ursprungliga och naturliga. Vi kommer hem till oss själva och våra rötter. Vi återuppbygger det innangård som var de nordiska folkens värld, och drar en skiljelinje mot Utgård, den icke-nordiska världen. Samtidigt ingår vi i den nordliga hemisfärens urfolkskrets. Folkdräkter språk och kultur ingår i en kedja från Asien, Sibirien, Ural, Alaska och Kanada. Vi delar nämligen habitat, och därmed samma biologiska andliga system. Det som skiljer är ras, men det finns genetiskt släktskap. Vår Svenska, Danska och norröna tradition är en viktig länk i det nordliga folkens historia och framtid.

Framförallt så representerar SHF styrka och visdom och en fredlig intellektuell och praktisk väg framåt. Vi bygger inte vår identitet på kamp och konflikt utan med lagliga metoder och förnuft. Vi vill få erkännande och stöd, inte förnekande och motstånd. Vi talar till människans estetiska och storslagna sida. Ett sätt där vi alla kan mötas och respektera varandra utan att tumma på sina egna rättigheter och värdighet. Framför allt annat vill vi bidra till världens kulturella och etniska mångfald, samt värna om naturen. Vår agenda handlar inte om att bekämpa andra utan om att lyfta upp oss själva. Detta koncept är inbakat i den hedniska traditionen av självständighet, självutveckling och självmedvetande.